Työturvallisuus ja -terveyspolitiikka

Työturvallisuus ja -terveys ovat hyvin tärkeitä kaikille Advenlaisille ja ne kuuluvat osaksi jokapäiväistä toimintaamme ja jokaisen työntekijän ja esimiehen vastuisiin koko organisaation osalta.

Olemme kaikki vastuussa omasta, kollegojemme ja muiden työpaikallemme olevien turvallisuudesta. Tavoittelemme parempaa tasoa, kuin lainsäädännön vaatimukset edellyttävät ja olemme kaikki vastuussa turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta.

Jotta voisimme saavuttaa tavoitteemme nolla tapaturmaa, on meidän sitouduttava pitkäjänteiseen ja systemaattiseen turvallisuustyöhön. Olemme kaikki vastuussa annettujen ohjeiden noudattamisesta, turvallisuuden huomioimisesta työpaikalla, aktiivisesta vaaratekijöiden raportoinnista ja kehitysehdotusten esille tuomisesta. Jokaisen edellytetään osallistuvan työturvallisuuden edistämiseen ja toimenpiteisiin, joilla voidaan taata työpaikalle turvalliset työolosuhteet.

Turvallisuusperiaatteemme

  • Noudatamme lainsäädännön vaatimuksia sekä Advenin ja asiakkaidemme turvallisuusohjeita ja -sääntöjä
  • Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisuuskoulutusta.
  • Tarkkailemme työympäristöämme ja raportoimme havaitsemamme vaaraa aiheuttavat olosuhteet ja toimet. Arvioimme työtehtäviemme ja työympäristöjemme riskejä. Riskejä pyritään poistamaan tai alentamaan tunnistamalla kehitystarpeita ja kohdistamalla niille toimenpiteitä.
  • Raportoimme ja tutkimme kaikki tapaturmat, muut onnettomuuden sekä läheltä piti tilanteet, jotta voimme tunnistaa tarpeellisia kehityskohteita. Otamme myös tehdyistä virheistä opiksi.
  • Meillä on nollatoleranssi työskentelylle alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena
  • Kannustamme henkilöstöämme keskustelemaan turvallisuusasioista ja tekemään turvallisuusaloitteita.
  • Turvallisuusasioista keskustellaan säännöllisesti sekä johtoryhmän kokouksissa että muissa kokouksissa koko organisaation laajuudelta
  • Edellytämme, että myös urakoitsijamme, aliurakoitsijamme ja alihankkijamme sitoutuvat toimimaan turvallisuusperiaatteidemme mukaisesti työskennellessään Advenilla.

 

Tämä politiikka kattaa kaikki Adven konsernin toimipisteet ja liiketoimintayksiköt. Advenin konsernijohto katselmoi politiikan ajantasaisuuden vuosittain ja huolehtii politiikan jalkauttamisesta koko organisaatiolle ja tiedottamisesta muille sidosryhmille.