Teollisuusyrityksillä on valtava ympäristövastuu – kiertotalous keino torjua ilmastonmuutosta ja säästää rahaa

Vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tehdään yrityksissä – erityisesti teollisuudessa. Teollisuus ja kiinteistöt ovat Suomen suurimpia energiankäyttäjiä ja energian tuotannosta ja kulutuksesta taas aiheutuu kolme neljäsosaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalouden on keinoilla yritykset voivat paitsi kantaa ympäristövastuutaan, synnyttää myös kustannussäästöjä.

Teollisuusyritykset kuluttavat paljon energiaa ja raaka-aineita. Sen lisäksi, että ympäristöseikkojen ja ympäristövastuun huomioiminen liiketoiminnassa on välttämätöntä, se on yrityksille usein myös taloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi veden ja energian kierrättäminen vähentää niiden hankintatarvetta. Toisaalta tuotannon sivuvirroista voi saada kiertotalouden avulla kokonaan uutta liiketoimintaa.

Advenin kiertotalousasiantuntija Antti Tuominen esittelee kolme yleisintä kiertotalouden keinoa teollisuusyrityksille. Moni teollisuuden toimija saa kiertotaloudesta parhaan hyödyn irti näitä keinoja yhdistelemällä.

- Kustannustehokkain on usein kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa vesi- ja energiaratkaisuja tarkastellaan yhdessä ja yhdistetään materiaalien kierrätykseen. On kuitenkin tärkeää huomioida kunkin kohteen erikoispiirteet, Advenin kiertotalousasiantuntija Antti Tuominen sanoo.

1) Ei lämpöä harakoille – lämpöenergian saa talteen kiertotalouden keinoin

Teollisuus käyttää noin 40 prosenttia Suomen kaikesta energiasta. Lämpöenergian tehokas talteenotto ja uudelleenkäyttäminen tarjoaa selkeitä kustannussäästöjä ja auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Energiankäytön tehostaminen on myös keino parantaa tuotantolaitosten kilpailukykyä.

Teollisuudessa käytetään paljon höyryä, jonka tuottaminen vaatii runsaasti energiaa. Jos laitoksen energiantarve kasvaa, kannattaa selvittää, voisiko lämpöä kierrättää tehokkaammin ja välttää jopa kokonaan lisäenergian hankkiminen. Tuotettavan höyryn määrää voi vähentää lämmön talteenotolla– samalla myös yrityksen hiilijalanjälki pienenee olennaisesti.  

Höyryenergiaa voi tuottaa myös teollisuuden sivutuotteita polttamalla. Fossiilisten polttoaineiden kallistuminen, ympäristövastuu ja ilmastotavoitteet kannustavat teollisuutta yhä enemmän etsimään vaihtoehtoja läheltä saatavista, uusiutuvista polttoaineista.

Finnfeeds Finland Oy – haihdutusmenetelmä vähensi tehtaan energiankulutusta kolmanneksella

 

2) Suljetun vesikierron avulla vesi saadaan uusiokäyttöön

Teollisuus käyttää vettä Suomessa noin 8 000 miljoonaa kuutiota vuosittain. Tästä makean veden osuus on noin 2 000 miljoonaa kuutiota. Vettä käytetään muun muassa raaka-aineena, jäähdytykseen ja pesuun sekä tuotteiden kuljetukseen. Teollisuuden tuottama jätevesien suuruus on 850 miljoonaa kuutiota vuosittain. Suomessa suurimpia teollisuuden vedenottajia ovat massa- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä sähkön- ja lämmöntuotanto.

Veden käytön tehostaminen kiertotalouden avulla onkin teollisuuden toimijoille merkittävä kannattavuutta ja vastuullisuutta edistävä tekijä. Teollisuuden prosessiveden voi puhdistaa nykyisillä teknologioilla vaikka juomakelpoiseksi, ja samaan aikaan vedestä voi kerätä talteen esimerkiksi kemikaaleja, joita voi käyttää uudelleen. Yhtä lailla jätevedestä voi ottaa talteen lämpöä. 

Ruutitehdas Nammo Vihtavuoren vedenkulutus puolittuu suljetuilla vesikierroilla

 

3) Raaka-aineet voi kerätä talteen haihduttamalla

Teollisuusprosesseissa syntyy paljon hyödyntämiskelpoisia raaka-aineita, jotka menevät hukkaan jätevetenä tai lietteenä. Kiertotalouden avulla ne voidaan kuitenkin valjastaa uudelleen käyttöön tai jalostaa arvokkaaksi resurssiksi. Suljettuun lämmönkiertoon perustuvan haihdutusjärjestelmän avulla raaka-aineet, esimerkiksi lietteessä olevat ravinteet, voidaan kerätä talteen ja ottaa uudelleen käyttöön.

Prosessimuutoksen myötä tuotannon ympäristökuorma pienenee. Joskus raaka-aineiden talteenotto voi johtaa jopa uuteen liiketoimintaan, jos prosessista saadaan talteen esimerkiksi lannoitetta, jota on mahdollista myydä eteenpäin.

Perunan soluneste jalostuu viljelykasvien ravinteeksi haihduttamalla

 

Yritykset pohtivat ratkaisuja ilmastonmuutokseen Advenin kutsuvierastilaisuudessa – katso puhujien esitykset

Yritykset pystyvät tekemään yhteiskunnan vaikuttavimmat teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Adven avasi keskustelun teollisuuden ja kiinteistöalan ilmastoteoista Uuden alku -tilaisuudessa, jossa pohdittiin yritysmaailman keinoja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. 

Katso puheenvuorot

Jaa