Advenin varautuminen valmiuslakitoimien aikana

Suomen hallitus on 16.3.2020 todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja valmiuslain mukaisia toimia on otettu käyttöön tiistaista 17.3.2020 eteenpäin.  

Advenilla on velvoite huolehtia asiakaskriittisten prosessien operoinnista parhaalla mahdollisella tavalla ja varaudumme valmiuslain aikaisiin poikkeusoloihin alla olevan mukaan:

  • Käyttötoiminnastamme Suomessa huolehtivat yli sadasta ammattilaisesta koostuva lämpölaitoskäyttäjien, huoltomestarien sekä tuotanto- ja käyttöpäälliköiden tiimi. Käyttötoimintamme on hajautunut ympäri maan ja työtä tehdään pitkälti yksintyönä. Omaa henkilöstöämme voidaan tarvittaessa siirtää eri alueille. Lisäksi alihankkijoiden resursseja käytetään tilanteen vaatiessa.
  • Laitosten etäkäytön jatkuvuuden varmistamiseksi miehitettyihin valvomoihin pääsy on rajattu ainoastaan etäkäyttöä tekeville henkilöille. Valvomovuorojen vaihdot Vantaan päävalvomossa tapahtuvat tilanteen edellyttämän tarkennetun protokollan mukaan. Valvomohenkilöstölle on varmistettu muulta henkilöliikenteeltä rajattu kulku rakennukseen. Lisäksi Advenilla on valmius käynnistää muussa toimipaikassa sijaitseva, miehitetty varavalvomo.  
  • Energiahuolto kuuluu Valtioneuvoston määrittelemien kriittisten alojen piiriin. Valtio turvaa kriittisten alojen toimintaa poikkeusoloissa siten että alakoulujen 1.-3. luokat ja päiväkodit pidetään avoinna, mikä osaltaan edesauttaa päivittäistä työskentelyä. Adven on myös laatinut tiedonannon koskien työskentelyä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisellä toimialalla.
  • Tällä hetkellä polttoainehuollossa tai kriittisessä alihankintaketjussa ei ole laitoskäyttöön liittyviä riskejä.    

Aiemmin olemme määritelleet seuraavat jo käytäntöön viedyt toimet:

  • Vierailut Advenin tuotantolaitoksilla tai miehitetyissä valvomoissa ovat koronapandemian vuoksi sallittu ainoastaan päivittäisiä välttämättömiä operointi-, rakentamis-, huolto- tai korjaustehtäviä sekä muita energiantuotantoon liittyviä turvallisuus- tai ylläpitotehtäviä tekeville henkilöille tai hätätätilanteen sattuessa.
  • Käyttötoimintaan liittyvä tavarantoimitus ja alihankintatyö laitoksilla on sallittu.
  • Kaikki asiakas- ja sidosryhmätapaamiset järjestetään ensisijaisesti etätapaamisina.
  • Työhön liittyvä ulkomaanmatkustus on kokonaan kielletty ja kotimaan matkustus rajoitettu käyttötoiminnan ylläpitämiseen liittyvään matkustamiseen.
  • Toimistotyöntekijät ovat siirtyneet etätyöhön.
  • Johtoryhmän jäsenistöstä koostuva valmiusryhmä tarkkailee tilannetta päivittäin, ja mahdollisiin muutostilanteiden edellyttämiin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ja uusista toimista tiedotetaan.  

 

Share